Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

–   Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 r. – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . (Załącznik do pobrania)

–   Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 r. – w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  (Załącznik do pobrania)

–   Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 r. – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Załącznik do pobrania)

–   Załącznik do uchwały nr XXVI/216/2012 (Załącznik do pobrania)

–  Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r. – w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. (Załącznik do pobrania)

–  Uchwała Nr XVIII/132/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
1. Opłata skarbowa:
– nie dotyczy –
2. Opłaty administracyjne:
– nie dotyczy –
3. Termin i sposób załatwiania:
Złożenie dokumentu
4. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
pok. nr 7 (sekretariat) w budynku Nr I, tel. 544161800
5. Tryb odwoławczy:
– nie dotyczy –

Inne informacje:
Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie Gmina Miejska Ciechocinek.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
–  Wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
–  Gromadzenia    w odpowiednich pojemnikach wytwarzanych odpadów
–  A w szczególności do ich segregacji.

Nowym rozwiązaniem jest potrzeba segregacji odpadów ulegających biodegradacji (np. resztki kuchenne, mokre odpady – ręczniki papierowe ) oraz odpady zielone ( liście, trawa ), które to odpady będą odbierane raz w tygodniu w okresie letnim i raz na dwa tygodnie w okresie zimowym.

Na terenie miasta powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Odpady – chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady komunalne powstające w wyniku prac remontowych i rozbiórkowych, podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu i odbiorowi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty i pobierana będzie od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne w nieruchomościach zamieszkałych.

Ustalono następującą stawkę opłaty:
a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42,00 zł za miesiąc,
b) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 21,00 zł za miesiąc.

Ustalono następujące terminy płatności opłat za gospodarowanie odpadami:

1) za okres od 1 stycznia do 28 lutego – do dnia 10 marca,
2) za okres od 1 marca do 30 kwietnia – do dnia 10 maja,
3) za okres od 1 maja do 30 czerwca – do dnia 10 lipca,
4) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – do dnia 10 września,
5) za okres od 1 września do 31 października – do dnia 10 listopada,
6) za okres od 1 listopada do 31 grudnia – do dnia 10 stycznia.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub na Indywidualny Numer Rachunku zawarty w otrzymanym zawiadomieniu

Odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę, powstałe na nieruchomości zamieszkanej przez mieszkańców, w zabudowie jednorodzinnej, odbierane będą raz na dwa tygodnie a odpady segregowane raz w miesiącu.

Odpady komunalne powstałe na nieruchomości zamieszkanej przez mieszkańców, w zabudowie wielorodzinnej, odbierane będą raz w tygodniu. Odpady zielone, bioodpady zebrane w sposób selektywny odbierane będą z częstotliwością:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – niezależnie od stopnia ich zapełnienia.

Odpady komunalne wielkogabarytowe, meble itp. odbierane będą dwa raz w roku, w okresie przedświątecznym Wielkanocnym i Bożego Narodzenia.

Deklaracje należy złożyć osobiście lub listownie w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) albo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji (art. 6m ust. 2 w/w ustawy).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian