ZARZĄDZENIE NR 26/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.03.2016
  • Data wejścia w życie 04.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 26/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 26/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 70a ust.1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), § 6 ust.2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian