Wygaśnięcie pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, na wniosek prowadzącego instalację

Wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wniosek prowadzącego instalację.

Sprawę załatwia:
Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska, ul. Kopernika 19, I-piętro pok. 16, tel. 416 18 00 wew. 131 i 132, faks 283 64 23

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek wraz z uzasadnieniem.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja Burmistrza Ciechocinka.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Podstawa prawna:
Art. 193 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627), wprowadzonej ustawą z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1084).

Uwagi:
1. Opłata skarbowa : – za wniosek – 5,00 zł, – za każdy załącznik – 0,50 zł.
2. Postępowanie może być prowadzone również z urzędu, w przypadku:
– upływu czasu, na jaki pozwolenie zostało wydane, – jeżeli prowadzący instalację utracił do niej tytuł prawny lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe,
– jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne,
– jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata,
– jeżeli decyzja o pozwoleniu, wydana w wyniku postępowania kompensacyjnego, nie stanie się wykonalna w terminie dwóch lat od jej wydania.
Uwaga: Dokumenty dotyczące sprawy należy składać w Referacie Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska

Informacje

Rejestr zmian