Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2166).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Wymagane  dokumenty: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim / pola biwakowego znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.Załączniki:

  • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelarskimi / pól biwakowych (załącznik nr 1 – plik do pobrania).
  • Opis obiektu (załącznik nr 2 – plik do pobrania).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
– kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjny REGON, wydanego przez właściwy Urząd Statystyczny.
– kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłata:
  • Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

  • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek  – na żądanie wnioskodawcy.

Termin załatwienia:
  • Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.
Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Promocji Miasta, ul. Zdrojowa 2b, 87-720 Ciechocinek
Uwagi: 1. Na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrza Ciechocinka. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
2. Dokumentację należy złożyć w Biurze Promocji Miasta, ul. Zdrojowa 2b, 87-720 Ciechocinek
3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Biura Promocji Miasta o następujących zmianach:
− zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
− uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
− zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
− zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
− zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
Informacje dodatkowe: 1.  Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.
3. Istnieje możliwość umieszczenia informacji o obiekcie w bazie noclegowej miasta Ciechocinka na stronie internetowej, pod warunkiem, że wnioskodawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku.
4. Art. 601§ 4 Kodeksu Wykroczeń: „Kto:
1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,
5)5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników tury­stycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian