Wniosek o wpisanie do SPISU WYBORCÓW

Podstawa prawna Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j.)
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.
Opłata skarbowa: – nie dotyczy –
Opłaty administracyjne: – nie dotyczy –
Termin i sposób załatwiania: Wniosek o wpisanie do spisu wyborców należy wnieść do organu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Wniosek należy wnieść osobiście lub przez pełnomocnika albo za pośrednictwem poczty. Sprawę załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. Wyborca dopisany do spisu zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
pok. nr 6 w budynku Nr 1, tel. 544161800 w.128
Tryb odwoławczy: Reklamacja wniesiona do Burmistrza Ciechocinka. Burmistrz Ciechocinka obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji wyborca może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Ciechocinka. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.
Inne informacje: Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

PLIKI DO POBRANIA : 

Informacje

Rejestr zmian