Wniosek o wpisanie do REJESTRU WYBORCÓW

Logo Ciechocinek Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
Podstawa prawna Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j.)
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek, kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opłata skarbowa: – nie dotyczy –
Opłaty administracyjne: – nie dotyczy –
Termin i sposób załatwiania: Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Ciechocinka w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, albo za pośrednictwem poczty. Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu zameldowania
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
pok. nr 6 w budynku Nr 1, tel. 544161800 w.128
Tryb odwoławczy: Skarga do Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Burmistrza Ciechocinka w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.
Inne informacje: Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców w części A z urzędu.Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części A występuje:

  • wyborca stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborca nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na obszarze gminy,
  • wyborca zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż jego adres zameldowania na pobyt stały.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A można wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu . Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

 

PLIKI DO POBRANIA : 

Informacje

Rejestr zmian