Wniosek o udostępnianie danych z REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. – w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2017.1316 t.j.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j.).
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
Opłata skarbowa: – nie dotyczy –
Opłaty administracyjne: – nie dotyczy –
Termin i sposób załatwiania: Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
pok. nr 6 w budynku Nr 1, tel. 544161800 w.128
Tryb odwoławczy: Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
Inne informacje: Wniosek powinien zawierać prawidłowe dane umożliwiające ustalenie tożsamości.

 

PLIKI DO POBRANIA : 

 

 

Informacje

Rejestr zmian