Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Sprawę załatwia:
Referat Społeczno-Administracyjny – Ewidencja Działalności Gospodarczej.
Urząd Miejski w Ciechocinku, ul.Kopernika 19, pok. nr 5
tel. 54 416 18 00 wew. 125

Dokumenty od wnioskodawcy: 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (załącznik do procedury).
2. Załączniki do wniosku:
a) zaświadczenie lekarskie,
b) orzeczenie psychologiczne,
c) kserokopia prawa jazdy,
d) oświadczenie o niekaralności,
e) kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego,
f) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem o dopuszczeniu go do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim,

3. Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu oryginały.
4. W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł.

Forma załatwienia sprawy: Decyzja Burmistrza Ciechocinka – udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
1. Art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r.  poz.1265 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225. poz 1635).
3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. I. z 2011 r. Nr 106. poz 622).
4. Rozporządzenie Ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916.)

Uwagi: 1. Wnioski składa się w Ewidencji Działalności Gospodarczej.
2. Licencji udziela się przedsiębiorcy wykonującemu transport drogowy taksówką.
3. Opłata za udzielenie licencji wynosi w zależności od wnioskowanego okresu ważności: – 2 – 15 lat – 200,00 zł, – 15 – 30 lat – 250,00 zł, – 30 – 50 lat – 300,00 zł. Opłata za zmi
anę licencji wynosi 10% wyżej wymienionych opłat.
4. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian