Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej 69/19 15.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 69/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej 59/19 24.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 59/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę recyrkulacji wewnętrznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej V/41/19 04.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej V/42/19 04.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/29/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z III sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/30/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/30/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/31/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/32/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/33/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw zamieszczonego w wykazie prac Ministra Cyfryzacji pod nr UD172 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/34/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
« 1 2 3 36 37 »