Rejestr działalności regulowanej w zakresie obierania odpadów komunalnych

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CIECHOCINEK
Podstawa prawna 1. Art.9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
2. Art.. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447z póź. zm.)
3.Części I ist.36 pkt 9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości WZÓR WNIOSKU (Formularz 11/Z)
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości WZÓR OŚWIADCZENIA (Formularz 12/Z)
Opłaty Opłata skarbowa za dokonanie wpis udo rejestru działalności regulowanej – 50 ,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w formie gotówkowej w kasie urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku
(*) Zgodnie z art..14 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.8978) , przedsiębiorcy którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do 7 dni.
Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Burmistrz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Miejsce załatwienia sprawy 1. złożenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 14
2. rozpatrzenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 14 telefon: 54 416 18 00 wew. 131
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie wpis udo rejestru działalności regulowanej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ciechocinka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań.

  • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
  • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej,
  • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami , o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
  • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów,
  • w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

2. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (do 31.12.2012 r.).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian