Pełnomocnictwa podatkowe

Pełnomocnictwo szczególne:

 1. Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.
 2. Sposób ustanowienia:
  • na piśmie – składa się według wzoru, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis,
  • okazanie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.
 3. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.

Formularze do pobrania: 

 1. Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1
 2. Wzór zawiadomienia o zmianie odwołaniu wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1

 

Pełnomocnictwo do doręczeń:

Obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń powstaje, gdy nie ma ustanowionego pełnomocnika i jednocześnie:

 • strona zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej
 • albo
  nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Nie dotyczy pism doręczanych stronie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W razie niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

Formularze do pobrania: 

 1. Wzór pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1
 2. Wzór zawiadomienia o zmianie odwołaniu wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OPD-1

Informacje

Rejestr zmian