Opłaty administracyjne

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OPŁATY ADMINISTRACYJNE

Podstawa prawna:

Podstawę prawną wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe stanowią: art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt. 1 lit. e) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 68, poz.956).

Przedmiot opłaty skarbowej:

Z dniem 1 stycznia 2006 r. uchwałą Nr XXXIII/300/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. wprowadzono nową opłatę administracyjną za następujące czynności urzędowe, nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej:

  1. Za wydane wyrysy lub wpisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
    • od każdej pierwszej strony formatu A-4 w kwocie 40,00 zł,
    • od każdej nastepnej strony formatu A-4 w kwocie 15,00 zł,
  2. od innych czynności nie wymienionych w uchwale – 50,00 zł.

    Opłatę uiszcza się w dniu dokonania czynności, o których mowa wyżej, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 52 9550 0003 2008 0077 0277 0001 KDBS Filia Ciechocinek.

    Od opłat uiszczonych po terminie pobiera się odsetki jak od zobowiązań podatkowych.

Informacje

Rejestr zmian