Opłata uzdrowiskowa

OPŁATA UZDROWISKOWA

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi 4,00 zł

ROK 2020 : UCHWAŁA NR XVI/96/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

1) pod warunkiem wzajemności – od członków presonelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2) od osób przebywających w szpitalach,

3) od osób niewidomych i ich przewodników,

4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,

5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

Informacje

Rejestr zmian