Opłata skarbowa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330).

Przedmiot opłaty skarbowej:

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej , stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych ,osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku,
 2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)- z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury- z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.

Należną opłatę skarbową należy wpłacać na konto organu zgodnie z właściwością miejscową:

 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu który dokonał czynności,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury organ podatkowy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Konto bankowe na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

 1.   52 9550 0003 2008 0077 0277 0001  KDBS  Filia Ciechocinek

Informacje

Rejestr zmian