Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości składania wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020, Burmistrz Ciechocinka ogłasza że, zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Programie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w terminie do 06 marca 2020r. wniosku wraz
z załącznikami.

Wzór wniosku dostępny jest w tut. Urzędzie pok. nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.ciechocinek.pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian