Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka o zamiarze powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr XXII/183/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012, Burmistrz Ciechocinka informuje o zamiarze powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Prowadzona przez organizacje pozarządowe działalność pożytku publicznego jest aktywnością o ogromnym znaczeniu dla społeczeństwa, w tym wspólnoty lokalnej. Jej wartość wynika nie tylko ze społecznej użyteczności, ale także z faktu, iż stanowi ważny czynnik rozwojowy społeczeństwa obywatelskiego oraz sposób aktywizacji mieszkańców do działań na rzecz tej społeczności. Celem powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego jest usystematyzowanie istotnych elementów współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w odniesieniu do realizacji zadań własnych gminy w sferze działalności pożytku publicznego, a także rozwijanie konwencji partnerstwa.

Wobec powyższego Burmistrz Ciechocinka zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej Ciechocinka, do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłoszenie kandydatów na członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego, która będzie się składać z:

1) trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Ciechocinku,
2) trzech przedstawicieli Burmistrza Ciechocinka
3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Pożytku Publicznego należy złożyć na Karcie Zgłoszeniowej (zał. nr 1 do ogłoszenia) do Burmistrza Ciechocinka w terminie 30 dni o daty ogłoszenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do 21 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,
2) imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania,
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady (zał. nr 2 do ogłoszenia).

Zapytania w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego można kierować do Pełnomocnika Burmistrza ds. osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi tel. 544161800 wew. 118, e-mail: niepełnosprawni[at]ciechocinek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian