OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Miejską Ciechocinka Uchwały Nr XXVI/144/16 z dnia 28 listopada 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w pok. nr 15 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Uchwała nr XXVI/144/16 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana na stronie bip.ciechocinek.pl

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Miejskiej Ciechocinek lub w formie elektronicznej na adres kierownikgt[at]ciechocinek[dot]pl. w terminie do dnia 31 października 2017r.   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Ciechocinka
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Informacje

Rejestr zmian