Naliczanie kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni oraz za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

Naliczanie kary pieniężnej za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Sprawę załatwia:
Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska, ul. Kopernika 19, I-piętro pok. 16, tel. 416 18 00 wew. 131 i 132, faks 283 64 23


Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Zgłoszenie pisemne lub telefoniczne z podaniem danych personalnych osoby zgłaszającej.
2. Określenie przedmiotu interwencji (usunięcie drzew, krzewów lub ich zniszczenie) z podaniem lokalizacji (adresu) usunięcia lub niszczenia zieleni j. w.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Protokół z wizji lokalnej z udziałem stron oraz ewentualnie zgłaszającego interwencję.
2. Opinia dendrologiczna (w przypadku konieczności).

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja Burmistrza Ciechocinka.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:
1. art. 47 k ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z p. zm.),
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.2003 r. w sprawie jednostkowych kar za usuwanie drzew (Dz. U. Nr 99 poz. 907).

Uwagi:
1. Naliczania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów oraz ich niszczenie nie       stosuje się do:
1) drzew i krzewów owocowych,
2) drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,
3) drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.
2. Przepisów ustawy dotyczących wymierzania kar nie stosuje się do:
1) drzew i krzewów w lasach i na gruntach leśnych,
2) drzew i krzewów poddanych pod ochronę na podstawie art. 13 ustawy o ochronie           przyrody (pomniki przyrody oraz drzewa i krzewy objęte ochroną gatunkową),
3) drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów         narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz z wałów przeciwpowodziowych i           terenów w odległości co najmniej 3m od stopy wału.

Informacje

Rejestr zmian