Nagrody Burmistrza Ciechocinka

I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
– Uchwała Nr XXXV/382/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 06 września 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
– Uchwała Nr XXXV/383/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 06 września 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
II. Uprawnieni 1. nauczyciele:
– legitymujący się znaczącymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
– zaangażowani we współpracę z rodzicami uczniów, – aktywnie uczestniczący w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów.
2. dyrektorzy:
– legitymujący się znaczącymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
– wykazujący się inicjatywą i wymiernymi efektami w zakresie organizacji i zarządzania daną placówką oświatową,
– wykazujący się osobistym wkładem w rozwój i wysokie wyniki pracy placówki,
– racjonalnie i oszczędnie planujący i wydatkujący środki budżetowe oraz pozyskujący środki pozabudżetowe.
III. Wymagane dokumenty Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza
IV. Termin i sposób załatwienia sprawy WWniosek o przyznanie nagrody Burmistrza składa się w dwóch egzemplarzach do 20 września każdego roku.
Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
V. Miejsce załatwienia sprawy 1. złożenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 7 (sekretariat)
2. rozpatrzenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 23 telefon: 54 416 18 00 wew. 140
VI. Tryb odwoławczy
VII. Opłaty Brak

Informacje

Rejestr zmian