INFORMACJA NR 5 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych

W dniu 7 września 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 19 Burmistrz Ciechocinka mgr inż. Leszek Dzierżewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł zostanie przeprowadzona w 2011 roku, a emisja na kwotę 2.000,000,00 zł w 2012 roku. Umowa została zawarta z bankiem PKO BP z siedzibą w Warszawie wybranym spośród trzech banków, które odpowiedziały na zaproszenie do złożenia ofert. Bank reprezentował Pan Marcin Święcicki – Pełnomocnik.
Umowa zawiera warunki, które były określone w zaproszeniu do złożenia ofert

Informacje

Rejestr zmian