Informacje dot. funkcjonowania uzdrowiska i kierowania na leczenie

Niektóre przepisy prawne dotyczące funkcjonowania uzdrowisk i kierowania na leczenie uzdrowiskowe:

 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012r., poz. 651 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012r., poz.14)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz.835)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. Nr 161, poz.976) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz U. Nr 47, poz. 346),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80, poz. 565),
  zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska. (MP Nr 45, poz. 228 z późn. zm.) ( w załączniku do zarządzenia wymieniono Ciechocinek),

NACZELNY LEKARZ UZDROWISKA :

Do zadań naczelnego lekarza uzdrowiska należy w szczególności:

 • współdziałanie z osobami sprawującymi nadzór specjalistyczny na obszarze danego województwa;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących pacjentów;
 • monitorowanie i inicjowanie porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych;
 • przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli stanu oraz funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań sanitarnych;
 • zgłaszanie wniosków w sprawie stanu i funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
  współpraca z zakładami górniczymi znajdującymi się na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej i podmiotami posiadającymi koncesję na wydobywanie i eksploatację naturalnych surowców leczniczych w sprawach prawidłowego wykorzystania tych surowców;
 • zgłaszanie wniosków w sprawie warunków naturalnych i właściwego kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

Naczelnego Lekarza Uzdrowiska powołuje i odwołuje Wojewoda.
Naczelny lekarz uzdrowiska prowadzi dokumentację związaną z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz ewidencję zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska.
Działalność naczelnego lekarza uzdrowiska jest finansowana ze środków właściwego wojewody.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012r., poz. 651 ze zm.).

Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowiska Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój, lek. med. Izabela Kowacka (e-mail: ikowacka[at]bydgoszcz[dot]uw[dot]gov[dot]pl; tel. (54) 416 18 00, wewn. 139) przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 (pokój nr 12) w drugą i czwartą środę każdego miesiąca w godz. 14.00-15.30.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian