Organizacja imprez

Organizowanie imprez masowych Kategoria sprawy: Imprezy masowe. Sprawa: Organizowanie imprez masowych. Zakres sprawy: Udzielanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych. Sprawę załatwia: Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta, ul. Zdrojowa 2b, tel. 54 416 0160 Dokumenty od wnioskodawcy: 1. Wniosek organizatora imprezy nie później  niż 30 dni przed planowanym  terminem  rozpoczęcia  imprezy  na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
 1. Organizator:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; 2)  zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organizator załącza:
1)  dokumentację i informacje, o których mowa powyżej 2)  program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej; 3)  regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej; 4)  pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej; 5)  warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 1. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
 2. Organizator do wniosku dołącza ponadto:
1)  graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
 1. a)  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 2. b)  oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 3. c)  oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 4. d)  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
2)  terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie; 3)  informację o:
 1. a)  liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
 2. b)  przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. c)  liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
4)  osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia; 5)  informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka; 6)  informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
 1.  W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza opinie właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.
Termin załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Ciechocinka wydaje zezwolenie na przeprowadzenie  imprezy  masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Forma załatwienia sprawy: Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jego wydania oraz zakaz przeprowadzenia imprezy masowej następuje  w formie  decyzji administracyjnej. Podstawa prawna: Ustawa z   dnia  20  marca 2009 r.  o bezpieczeństwie imprez masowych (DZ. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.) Uwagi: 1. Kopię decyzji, niezwłocznie po jej wydaniu, pracownik prowadzący postępowanie w sprawie zobowiązany jest przesłać do: a) Komendy Miejskiej Policji, b) Komendy Powiatowej Policji, c) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, d) Pogotowia Ratunkowego, e) Powiatowego Inspektora Sanitarnego, f) Organizatora imprezy. 2. Jeżeli imprezy są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, Burmistrz Miasta Ciechocinka wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku. 3. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub wg ustalonego terminarza, organizator imprezy na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinię. 4. Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w razie niespełnienia wymogów, o których mowa w rozdziale "Dokumenty od wnioskodawcy" niniejszej procedury. 5. Burmistrz Miasta Ciechocinka wydaje decyzje o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie. 6. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>