ds. finansowych

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:n/d
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Ciechocinku
  • Wydział:finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Ciechocinku
  • Stanowiskods. finansowych
  • Wymiar etatu1/1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-11-20
  • Termin składania dokumentów2019-12-02
  • Sposób składania dokumentówdokumenty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub pocztą (decyduje data wpływu przesyłki do Sekretariatu) w zamkniętych kopertach z opisem: „DOKUMENTY KONKURSOWE OFERTA NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. FINANSOWYCH”
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • nieposzlakowana opinia,
   • wykształcenie wyższe o kierunku finanse lub rachunkowość,
   • 2-letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe • znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, rozporządzenia
   w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług,
   ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o pracownikach samorządowych,
   • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
   • umiejętność komunikowania się z interesantami,
   • kultura osobista, sumienność, dokładność, uczciwość, dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy w zespole,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy
   a) w zakresie wynagrodzeń pracowników:
   • sporządzanie list płac pracowników i dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,
   • prowadzenie kart wynagrodzeń,
   • dokonywanie zmian uposażenia na podstawie angaży,
   • naliczanie premii, dodatków specjalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop za pomocą komputerowego systemu płacowego,
   • prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowe przekazywanie go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,
   • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11),
   • sporządzanie sprawozdań kwartalnych Z-03 oraz rocznego Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
   • prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
   • sporządzanie i przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS (druki RCA, RSA, DRA) oraz dokonywanie korekt za pomocą ogólnodostępnego systemu Płatnik i terminowe odprowadzanie naliczonych składek na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
   • bieżące rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ewidencji ZUS (grupa robót publicznych, umowy cywilno-prawne),
   • wydawanie „zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach" Rp-7,
   • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
   • bieżąca korespondencja z komornikami sądowymi i Komisariatem Policji w sprawie potrąceń zadłużeń,
   • planowanie i rozliczanie funduszu płac,
   b) rozliczanie ryczałtu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych na podstawie oświadczeń składanych przez pracowników potwierdzonych przez kadry tut. Urzędu,
   c) w zakresie podatku od towarów i usług:
   • wystawianie faktur VAT,
   • prowadzenie Ewidencji Sprzedaży VAT,
   • prowadzenie Ewidencji Zakupu VAT,
   • uzgadnianie Rejestru Faktur konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami z Ewidencją Zakupu VAT i sporządzanie jednolitych plików kontrolnych (JPK),
   • przyjmowanie rozliczeń VAT JPK od podległych jednostek budżetowych,
   • sporządzanie deklaracji VAT-7 i terminowe przekazywanie podatku od towarów i usług na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego,
   d) w zakresie ewidencji dotyczącej wynajmu lokali użytkowych:
   • uzgadnianie zaległości i nadpłat na koncie 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych – wynajem lokali użytkowych,
   • windykacja należności dochodów budżetowych z tytułu wynajmu lokali użytkowych,
   • przygotowywanie informacji w zakresie zaległości, nadpłat i naliczonych odsetek od zaległości z tytułu wynajmu lokali użytkowych dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej,
   e) w zakresie umów cywilno-prawnych:
   • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie umów cywilno
   -prawnych,
   • kontrola rachunków pod względem zgodności z zawartymi umowami
   i pod względem rachunkowym,
   • przestrzeganie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania właściwych stawek podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów,
   • przestrzeganie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
   • terminowe odprowadzanie naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne,
   • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-4R i PIT-8AR,
   f) uzgadnianie na koniec każdego okresu sprawozdawczego sald kont analitycznych 221, 223, 224, 225, 229, 231, 240 i prowadzenie dodatkowej dokumentacji pomocniczej,
   g) w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS):
   • coroczne obligatoryjne naliczanie odpisu na ZFŚS i dokonywanie korekty tego naliczenia na koniec roku kalendarzowego,
   • sporządzanie planu rzeczowo-finansowego funduszu oraz ewentualnych jego korekt,
   • prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń socjalnych pracownikom,
   • uzgadnianie wielkości środków i wysokości funduszu poprzez porównanie zapisów na kontach 135 – Rachunek bankowy ZFŚS, 851 – ZFŚS i 234 – Rozrachunki z pracownikami,
   • sporządzanie umów o udzielenie pożyczki mieszkaniowej na podstawie wniosku pracownika, zaakceptowanego przez kierownika urzędu,
   • sporządzanie list płac na świadczenia socjalne,
   • przygotowywanie dokumentacji w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie zapomóg losowych.
   h) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyn/d
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian