Dowóz dzieci do placówek oświatowych

I. Podstawa prawna – Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
II. Uprawnieni – do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – dzieci niepełnosprawne realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
– do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty
– do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia
– do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia
PONADTO
Uczniowie, u których droga z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka przekracza:
– 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
– 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
III. Wymagane dokumenty Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka (do pobrania poniżej) oraz załączniki:
– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia/dziecka,
– aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia/dziecka,
– potwierdzenie przyjęcia przez szkołę/przedszkole, w której uczeń/dziecko uczęszcza
– plan zajęć ucznia – należy dostarczyć do 10 września.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w komórce prowadzącej sprawę.
LUB Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o dowóz dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka (do pobrania poniżej).
IV. Miejsce załatwienia sprawy 1. złożenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 7 (sekretariat)
2. rozpatrzenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 23 telefon: 54 416 18 00 wew. 140
V. Opłaty Brak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian