Dodatek Energetyczny

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020, poz.833)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019,poz.2133)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz.256)
 4. UCHWAŁA NR XVII/115/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Wymagane  dokumenty:
 • Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

  Kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej)

Opłata: Rozp. Min.Fin. z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U z dnia 19 lutego 2014 r.) – zwolnienie z opłaty skarbowej
Termin załatwienia: Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Miejsce złożenia dokumentów:
 • Korespondencyjnie na adres:

Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek

 • Osobiście w pokoju Nr 4 w budynku Nr II
 • Za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP
Pozostałe informacje:
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019,poz.2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku (MP z 2020, poz.374) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku wynosi :
 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł. miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł. miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł. miesięcznie.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

  – na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
  – odebrany osobiście w kasie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian