Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Podstawa prawna:

na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.2018 poz.1234).

Wymagane  dokumenty: Zestawienie – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz.1873 z 2007 r.).
Opłata: brak
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Miejsce złożenia dokumentów:
  • Korespondencyjnie na adres:

Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek

  • Osobiście w pokoju Nr 4 w budynku Nr II
  • Za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP
Pozostałe informacje: Od 1 stycznia 2008 roku obowiązują przepisy art. 4a  nakładającej na właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze danej jednostki samorządu lub jej części. Ponadto na podstawie cytowanego wyżej przepisu samorządy gminne mają obowiązek publikowania co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego zbiorczych danych dot. czynszów w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Obowiązek udostępniania informacji obejmuje:
– wynajmujących- właścicieli domów mieszkalnych nie należących do publicznych zasobów  mieszkaniowych,
– zarządców nieruchomościami.

Zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami (art.186a ) (Dz.U. z 2004, Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. 31 lipca oraz do 31 stycznia roku następnego.

 

Informacje

Rejestr zmian