Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka o zamiarze powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Komunikat dot. uroczystości 11 listopada 2018r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla odbudowy dawnego zabytkowego Hotelu Müllera wraz z garażem podziemnym na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1158/4, nr 1158/3, nr 1158/6, nr 1158/20 , położonej w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej. Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – październik 2018 Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – wrzesień 2018 Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2009/17 w Ciechocinek przy ulicy Sportowej” Szczegóły
Artykuł 08.09.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych CIECHOCINEK ZDROJOWA obwód 200 ulice Cicha, Krótka, Ogrodowa, Osiedlowa, Spółdzielcza, Zdrojowa Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. Budowa linii kablowej nN o,4kV wraz z rozdzielnicą szafową naziemną, na działkach oznaczonych numerami: 2375/6, 2375/1, 2375/11, 2366, 2367/9, położonych w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1242/2, 1273/105, 1242/1 i 1271/10 w Ciechocinku przy ulicy Reymonta” Szczegóły