Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 59/1 w Ciechocinku ul.Wołuszewska” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 2009/17 w Ciechocinku przy ulicy Sportowej Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2018r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – grudzień 2018 Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji i linii oświetleniowej na działkach nr 645, 644/9, 643 i 637/1 w Ciechocinku przy ulicy Sowińskiego”. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Artykuł 25.11.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej śr/c w działce nr 758/7 i 758/6 w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej” Szczegóły
Artykuł 25.11.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok, działka nr 1076/2 Szczegóły
Artykuł 25.11.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 1242/2, 1273/105, 1242/1 i 1271/10 – ulica Reymonta w Ciechocinku” Szczegóły