Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA NR XLIV/273/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA Nr XLIV/270/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA Nr XLIV/269/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. o przyjęciu sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA Nr XLIV/268/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. o przyjęciu sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA NR XLIV/265/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA Nr XLIV/262/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 UCHWAŁA NR XLIV/263/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 33/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 I edycja konkursu dla mieszkańców woj. kujawsko – pomorskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Przetargi 07.04.2018 Postępowanie w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły