Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 73/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem murków przy szachownicy , fontanny Jaś i Małgosia, zegara kwiatowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 74/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Przetargi 10.07.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 sierpnia 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 70/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych Dzieła pn.”gipsowy model odlewniczy Medalu Honorowego Stanisława Staszica i odlew metalowy” Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA XLIX/297/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Mariana Grabowskiego i Pani Emilii Grabowskiej na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/296/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOICINKA z 25 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/295/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/294/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/293/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Edukacja naszą drogą do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0046/17 Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/292/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechocinek Szczegóły