Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/186/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalania opłat za korzystanie z tego parkingu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/185/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/184/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wniesienia majątku gminy Ciechocinek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Spółka z o.o. w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXIII/183/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/182/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. o przyjęciu sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2016” Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/181/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/180/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/179/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/178/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/177/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły