Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/83/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/80/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców nieruchomości położonych w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/78/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/76/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/75/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zwolnienia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIV/74/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Ciechocinka, określenia wysokości dziennych stawek opłaty, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Szczegóły