Awans zawodowy nauczycieli

I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
II. Uprawnieni Nauczyciele kontraktowi, zatrudnieni w ciechocińskich przedszkolach, szkole podstawowej oraz gimnazjum, którzy posiadają wymagane kwalifikacje.
III. Wymagane dokumenty Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami, tj.:
a) dokumenty lub poświadczone kopie tych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także akt nadania stopnia awansu zawodowego,
b) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
– wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz o okresie odbywania stażu. W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
– dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
– dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
– uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
IV. Termin i sposób załatwienia sprawy Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
– dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku,
– dla nauczycieli, którzy złożoną wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
– przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
– dyrektor szkoły,
– dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
– na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
a) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
b) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządzany jest protokół zawierający przede wszystkim:
– uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,
– średnią arytmetyczną punktów,
– uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji,
– pytania zadane nauczycieli w czasie egzaminu wraz z informacją o udzielanych przez nauczyciela odpowiedziach.
Protokoły oraz dokumentacja komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ prowadzący.
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczany jest nauczycielom uroczyście przez Burmistrza Ciechocinka, lub osobę wyznaczoną przez Burmistrza Ciechocinka.
V. Miejsce załatwienia sprawy 1. złożenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 7 (sekretariat)
2. rozpatrzenie wniosku – Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 23 telefon: 54 416 18 00 wew. 140
VI. Tryb odwoławczy Nauczycielowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od wydanej decyzji do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, przekazywane za pośrednictwem Burmistrza Ciechocinka.
VII. Opłaty Brak

Informacje

Rejestr zmian