Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 115/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 INFORMACJA Burmistrza Ciechocinka ws wykazu pracowników Urzędu Miejskiego udzielających informacje o przeprowadzanych wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 INFORMACJA Burmistrza Ciechocinka ws miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 OBWIESZCZENIE Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim w wyborach do Rady Powiatu Aleksandrowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku w wyborach do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Wybory członków Miejskiej Rady Seniorów 2018 Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 95/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły