Typ Data Tytuł
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 437/5 przy ulicy Kopernika w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OPINIA Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 623/29 i 623/30 w Ciechocinku na wniosek Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Ciechocinku przy ulicy Nieszawskiej na działkach nr 2153/2 i 2147/10 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Pożyczka Płynnościowa KPFP na pomoc przedsiębiorcom Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Raport o stanie Gminy Ciechocinek za rok 2019 Szczegóły
Przetargi 02.06.2020 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 25.06.2020 r. do 30.11.2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg (COVID-19) Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany – ul. Broniewskiego Szczegóły