Typ Data Tytuł
Przetargi 20.03.2018 Budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa stacji transformatorowej 15/0.4 kV , linii kablowych SN i NN oraz złączy kablowych zk-sn i zk-nn na działkach nr 733/4, 906, 928, 756/6, 755, 930/1, 930/3, 932/1 w Ciechocinku” , strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego na działkach nr 2109, 2147/8, 2153, 2154, 2155/2, 2165, 2166 w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej „Ciechocinek” oraz zewnętrznych układów technologicznych i infrastruktury technicznej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 664/3, 665/4, 665/6, 665/8, 666/4, 666/5, 666/11, położonych przy ul. Generała Bema w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Informacja Starosty Aleksandrowskiego ws bezpłatnych badań USG stawów biodrowych dla dzieci w wieku 0-1 lat Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 63 PE w pasie drogowym drogi gminnej ul. Sportowej działka nr 2057, położonej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie dot. Punktu Terapeutycznego Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej n/c dn 63 mm wraz z przyłączami gazowym na działkach nr 1675/3 i 1902 w Ciechocinku ulica:Słońska i Słońsk Górny, strefa „B” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Realizacja zadań publicznych Szczegóły