Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 55/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 53/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.06.2018 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Wierzbowa 10 w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2018 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CIECHOCINKU – ds. dróg miejskich Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Rozbudowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego w Ciechocinku na działkach nr 2147/8, 2153, nr 2154, nr 2155, nr 2156, nr 2166″ Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z rozdzielnicą szafową dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze w Ciechocinku przy ulicy Al.700-lecia na działkach nr 2375/6, 2375/1, 2375/11, 2382, 2366, 2367/9” Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 54/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 56/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/284/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie Państwa Emilii i Mariana Grabowskich, reprezentowanych przez radcę prawnego Sebastiana Jankiewicza, do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXIX/487/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2002 r. Nr 131 poz. 2556) Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA Nr XLVIII/283/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły