Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/294/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/293/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Edukacja naszą drogą do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0046/17 Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/292/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/291/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/290/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/289/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/288/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechocinka absolutorium za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/287/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/286/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/285/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLVIII sesji Szczegóły